Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Đấu giá xe ô tô thanh lý lô 1-lần 2

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines
Giá khởi điểm: 5,492,699,999 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 14/07/2021 đến hết ngày 16/07/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-07-14 ngày
Tiền đặt trước: 1,098,540,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/07/2021 đến hết ngày 23/07/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

Đặc điểm tài sản:

 

- Xe ô tô thanh lý gồm 01 lô có 9 xe. Bán chung không bán riêng lẻ.

- Giấy tờ xe và đặc điểm kỹ thuật theo Phụ lục đính kèm

Thời gian mở cuộc đấu giá: Từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 26/7/2021

Xem tài sản khác