Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Quy Trình Đấu Giá

Quy trình đấu giá

Sơ đồ tóm tắt quy trình đấu giá
 
 
 
 
 

Bước 9: Thực hiện các công việc trong trường hợp không đủ người đăng ký tham gia (gửi văn bản thông báo và ký Phụ lục hợp đồng đấu giá tiếp)

( Không đủ người tham gia đấu giá )
 
 
 
 
 

Bước 13: Chuyển trả tiền đặt trước của người tham gia đấu giá và chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu

 
 

Bước 1: Nộp hồ sơ dự thầu tổ chức đấu giá tài sản

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Bước 3: Ban hành quy chế cuộc đấu giá

Bước 4: Niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Bước 5: Xem tài sản đấu giá

Bước 6: Bán hồ sơ tham gia đấu giá

Bước 7: Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Bước 8: Nộp tiền đặt trước

( Đủ người tham gia đấu giá )

Bước 10: Chuẩn bị cho buổi đấu giá

Bước 11: Thực hiện đấu giá tài sản

Bước 12: Chuyển hồ sơ đấu giá cho người có tài sản

Bước 15: Thanh lý hợp đồng và theo dõi thanh quyết toán hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Bước 16: Lưu hồ sơ đấu giá

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ( Đấu giá thành )

Bước 14: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bàn giao tài sản