Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Đấu giá xe ô tô thanh lý lô 1

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines
Giá khởi điểm: 6,103,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/06/2021 đến hết ngày 29/06/2021
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2021-06-24 ngày
Tiền đặt trước: 1,220,600,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 05/07/2021
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- Xe ô tô thanh lý gồm 27 xe, được chia thành 02 lô.

- Bán riêng lẻ từng lô. Tài sản trong cùng 1 lô được bán chung.

Thời gian mở cuộc đấu giá: Từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 06/7/2021

Xem tài sản khác