Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

03 QSDĐ tại Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Giá khởi điểm: 26,266,455,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 28/07/2020 đến hết ngày 31/07/2020
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2020-07-28 ngày
Tiền đặt trước: 2,147,483,647 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/08/2020 đến hết ngày 14/08/2020
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

* Tài sản 1

- Thửa đất số: 230                                    

- Tờ bản đồ số: 10

- Địa chỉ: Ấp Bàu Vừng, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

- Diện tích: 6749,6 m2 (Bằng chữ: Sáu nghìn bảy trăm bốn mươi chín phẩy sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng: riêng: 6749,6 m; chung: không m2

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước 

- Thời hạn sử dụng: 30/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 421365, số vào sổ cấp GCN: CH00437(CN) do UBND Huyện Gò Dầu cấp ngày 11/4/2012, cập nhật thay đổi ngày 22/01/2019.

* Tài sản 2

- Thửa đất số: 138                                    

- Tờ bản đồ số: 10

- Địa chỉ: Ấp Bàu Vừng, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

- Diện tích: 1692,7 m2 (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm chín mươi hai phẩy bảy mét vuông)

- Hình thức sử dụng: riêng: 1692,7 m; chung: không

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (1692,7)

- Thời hạn sử dụng: 30/11/2061

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận QSDĐ do tặng cho quyền sử dụng đất

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 233451, số vào sổ cấp GCN: CH00111 do UBND Huyện Gò Dầu cấp ngày 20/10/2010, cập nhật thay đổi ngày 22/01/2019.

* Tài sản 3

 - Thửa đất

+ Thửa đất số: 137                                               

+ Tờ bản đồ số: 10

+ Địa chỉ: Ấp Bàu Vừng, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

+ Diện tích: 5231,7 m2 (Bằng chữ: Năm nghìn hai trăm ba mươi mốt phẩy bảy mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ 271,1 m2; đất SKC 3926,5 m2; đất trồng lúa nước còn lại 404,7 m2; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 629,4 m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ: lâu dài; đất SKC: 50 năm; đất trồng lúa nước còn lại: sử dụng đến ngày 31/10/2061; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Được tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 271,1 m2; Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 4331,2 m2; Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 629,4 m2.

- Công trình xây dựng khác

+ Hạng mục công trình: Trạm xăng dầu

+ Diện tích xây dựng: 271,1 m2

+ Diện tích sàn hoặc công suất: 271,1 m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp công trình: Cấp 4

Xem tài sản khác