Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Tổng số 15.310 cây cao su thanh lý trên diện tích 33,15ha

Người có tài sản đấu giá: Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
Giá khởi điểm: 6,615,000,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 27/03/2019
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 0000-00-00 ngày
Tiền đặt trước: 1,323,000,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/04/2019 đến hết ngày 04/04/2019
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

- 33,15ha cây cao su, đã hết thời gian theo dõi thí nghiệm được bán thanh lý để tái canh vườn cây cao su thí nghiệm mới trong năm 2019.

- Tổng số cây thanh lý: 15.310 cây (trong đó cây cụt đọt 1.720 cây, cây nhỏ 04 cây).

- Trữ lượng: gỗ là 5.102,45 ster; củi là 1.294,65 ster.  Cụ thể:

STT

TÊN LÔ

NĂM TRỒNG

DIỆN TÍCH

(ha)

1

Mono3/88

1988

5,04

2

Mono1/89

1989

3,52

3

Mono3/89

1989

3,90

4

KTNN/89

1989

4,07

5

NH/89

1989

7,06

6

CT/89

1989

9,56

 

Cộng:

 

33,15

Xem tài sản khác