Quay về website thinhtrigroup.com

Thông tin tài sản

Khoản nợ của Công ty TNHH Quyết Thành

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đồng Nai
Giá khởi điểm: 3,786,300,000 VNĐ
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 27/04/2019 đến hết ngày 05/05/2019
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 2019-04-27 ngày
Tiền đặt trước: 378,630,000 VNĐ
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/01/1970 đến hết ngày 01/01/1970
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

Đặc điểm tài sản:

 

+ Dư nợ gốc các khoản vay (ngắn hạn, trung hạn) của Công ty TNHH Quyết Thành tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đồng Nai tính đến thời điểm 05/3/2020: 210.000.000 đồng.

+ Nợ lãi tạm tính đến 05/3/2020 (lãi trong hạn, lãi quá hạn): 3.996.724.254 đồng.

+ Tổng nợ (nợ gốc + nợ lãi) của Công ty TNHH Quyết Thành tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đồng Nai: 4.206.724.254 đồng làm tròn 4.207.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu đồng).

- Đặc điểm tài sản thế chấp liên quan đến khoản nợ bán đấu giá

+ Tổng giá trị tài sản theo Hợp đồng thế chấp là: 20.434.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng).

+ Phạm vi bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp là: 11.730.700.000 (Bằng chữ: Mười một tỷ, bảy trăm ba mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng).

+ Tài sản bảo đảm: 45 chiếc xe ô tô các loại. Trong đó 28 chiếc có biển số, 17 chiếc không có biển số.

Xem tài sản khác